วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2554

คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

       การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในวงการศึกษานั้นในต่างประเทศได้นำมาใช้นานแล้วตั้งแต่ปลายทศวรรษที่ 1950โดยเริ่มนำมาใช้ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้นำใช้ในด้านการบริหาร จัดการเรียนการสอบ ตลอดจนการวิจัยการเรียนการสอน ในปี 1960 มหาวิทยาลัย ได้เริ่มโครงการ PLATO  (ย่อมาจาก Programmed Logic for Automatic – Teaching Operation) เพื่อออกแบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเรียนการสอน 
และยังพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรายวิชาต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงบัณฑิตวิทยาลัยรวมทั้งการฝึกอบรมทางธุรกิจและอุตสาหกรรม ในปี 1972 ได้มีโครงการ TICCIT ของบริษัท Mitre Corporation ได้เสนอการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในระบบมินิคอมพิวเตอร์ทำให้ผู้เรียนสามารถควบคุมการเรียนได้ด้วยตนเอง (Learner – Controlled) ช่วงการทศวรรษที่ 1970 
ช่วงการทศวรรษที่ 1970 บริษัทคอมพิวเตอร์ทั้งหลายได้คิดค้นประดิษฐ์เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ขึ้น จนได้นำมาใช้ในวงการศึกษาอย่างแพร่หลาย
คอมพิวเตอร์การศึกษา ตามนัยแล้วเป็นการนำคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยให้เกิดการเรียนรู้ในมนุษย์ ดังนั้นถ้านวัตกรรมเทคโนโลยีใดก็ตามที่มีคอมพิวเตอร์เป็นส่วนร่วมและช่วยก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ก็น่าจะนับได้ว่าเป็นคอมพิวเตอร์การศึกษา ซึ่งความหมายจะกว้างครอบคลุมมาก
  ความหมายของคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

"คอมพิวเตอร์ศึกษา" (Computer Education) หมายถึงการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์ เช่น การเขียนภาษาโปรแกรมต่าง ๆ การผลิต การใช้ การบำรุงรักษา
เครื่องคอมพิวเตอร์ (Hardware) และซอฟแวร์ (Software) รวมถึงการศึกษาวิธีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อกิจการด้านต่าง ๆ
สรุปแล้วการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา คือ การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในกิจการด้านการศึกษา ประกอบด้วยงานหลัก 4 ระบบ

วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2553

เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู

........โครงการสอน
รหัสวิชา.................
จำนวนหน่วยกิต................
สาขาวิชาเทคโนโลยีและ นวัตกรรมทางการศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

คำอธิบายรายวิชา
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................

วัตถุประสงค์
1..............................................................................
2..............................................................................
3..............................................................................
4..............................................................................
5..............................................................................

เนื้อหารายวิชา
หน่วยที่ 1.................................................................
หน่วยที่ 2.................................................................
หน่วยที่ 3.................................................................
หน่วยที่ 4.................................................................
หน่วยที่ 5.................................................................
หน่วยที่ 6.................................................................
หน่วยที่ 7.................................................................
หน่วยที่ 8.................................................................

สื่อการสอน
1.เอกสารบทเรียน
2.เว็บไซค์เกียวข้อง
3.คอมพิวเตอร์
4.โสตทัศนูปกรณ์
5.ตัวอย่างผลงาน

การวัดและประเมิณผล
1.เวลาเรียน
2.งานที่ได้รับมอมหมาย
....2.1 Data
....2.2 information
....2.3 knowledge
....2.4 wisdom( Power Point )