วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2553

เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู

........โครงการสอน
รหัสวิชา.................
จำนวนหน่วยกิต................
สาขาวิชาเทคโนโลยีและ นวัตกรรมทางการศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

คำอธิบายรายวิชา
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................

วัตถุประสงค์
1..............................................................................
2..............................................................................
3..............................................................................
4..............................................................................
5..............................................................................

เนื้อหารายวิชา
หน่วยที่ 1.................................................................
หน่วยที่ 2.................................................................
หน่วยที่ 3.................................................................
หน่วยที่ 4.................................................................
หน่วยที่ 5.................................................................
หน่วยที่ 6.................................................................
หน่วยที่ 7.................................................................
หน่วยที่ 8.................................................................

สื่อการสอน
1.เอกสารบทเรียน
2.เว็บไซค์เกียวข้อง
3.คอมพิวเตอร์
4.โสตทัศนูปกรณ์
5.ตัวอย่างผลงาน

การวัดและประเมิณผล
1.เวลาเรียน
2.งานที่ได้รับมอมหมาย
....2.1 Data
....2.2 information
....2.3 knowledge
....2.4 wisdom( Power Point )